เกี่ยวกับสาขา

ปรัชญาสาขาวิชาพลศึกษา

มุ่งผลิตครูพลศึกษาที่มีความรู้ดีทักษะเด่น ถ่ายทอดเป็น
เน้นคุณธรรมจริยธรรมนำสังคม และสู่สากล

จุดเด่นและจุดเน้นของสาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษาเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตครูพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญทางพลศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้ง สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในการกำหนดมาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ