คณะกรรมการหลักสูตร

 

ลำดับ

ชื่อ -นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปีที่สำเร็จ

1

นายธนัท อาจสีนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูพระนคร

2548

2536

2

นายศิริชัยชาญ ณ สงขลา อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2552

2548

3

นางสาวสุไม บิลไบ

 

อาจารย์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557

2547

2543

4

นายอรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ)
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ)
วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2556

2548

2544