หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 2549150110482
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)

วิชาเอก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม