เกี่ยวกับสาขา

เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้านเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย นอกจากการพัฒนานักศึกษาแล้วสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ยังมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังคำขวัญของสาขาที่ว่า

“คอมพิวเตอร์ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมผู้นำนวัตกรรมก้าวล้ำสู่สากล”

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความสำคัญ

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถบูรณาการความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงาน นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และนำเสนอความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม
  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพครู
  • มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรอบรู้ มีความสามารถและสมรรถนะที่จำเป็นในวิชาชีพครู และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ