ทีมบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการฝึกหัดครู

ลำดับ ภาพ   ชื่อ-สกุล             ตำแหน่ง
๑.   ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดี
๒.    อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วางแผนและพัฒนา

๓.    อาจารย์ ดร.ศศิธร  โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔.    อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕.  11 อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
๖..  28 อาจารย์ชุลีกร  เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
๗.  22 นางสมคิด  รวมสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๘.  29 อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  พุทธิกุล ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙.  30 อาจารย์ดาวใจ  ดวงมณี ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑๐.  31 อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
๑๑.  untitled-1 อาจารย์ ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๒.  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรหมมา  วิหคไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑๓.    อาจารย์ ดร. อภิชาติ  พยัคฆิน  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑๔.  32 อาจารย์ประธาน ประจวบโชค ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
๑๕.  555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  กล่อมสกุล ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
๑๖.   อาจารย์ ดร.อดิเทพ ณ พัทลุง ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
๑๗.   อาจารย์ศิริชัยชาญ  ณ  สงขลา  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๘.   อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์  วิชานาติ  ประธานสาขาพระพุทธศาสนา
๒๐.  img_25600 อาจารย์ ดร.บุญศิริ  นิยมทัศน์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
๒๑.  63632  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  หะหวัง  ประธานสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๒๒.   อาจารย์สุพจน์  พันธ์นียะ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา