ทีมบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการฝึกหัดครู

ลำดับ ภาพ   ชื่อ-สกุล             ตำแหน่ง
๑.   ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดี
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วางแผนและพัฒนา

๓.    อาจารย์ ดร.ศศิธร  โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔.    อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕.  11 อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
๖..  28 อาจารย์ชุลีกร  เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
๗.  22 นางสมคิด  รวมสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๘.  29 อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  พุทธิกุล ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙.  30 อาจารย์ดาวใจ  ดวงมณี ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑๐.  31 อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
๑๑.  untitled-1 อาจารย์ ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๒.  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรหมมา  วิหคไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑๓.    อาจารย์ ดร. อภิชาติ  พยัคฆิน  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑๔.  32 อาจารย์ประธาน ประจวบโชค ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
๑๕.  555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  กล่อมสกุล ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
๑๖.   อาจารย์ ดร.อดิเทพ ณ พัทลุง ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
๑๗.   อาจารย์ศิริชัยชาญ  ณ  สงขลา  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๘.   อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๙.  f4daca76fe70f2755da17da06963d028  อาจารย์ ดร.ประยูร  ป้อมสุวรรณ  ประธานสาขาพระพุทธศาสนา
๒๐.  img_25600 อาจารย์ ดร.บุญศิริ  นิยมทัศน์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
๒๑.  63632  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  หะหวัง  ประธานสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๒๒.  24 อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา