ข่าวฝากนักศึกษาปี 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship I) ปีการศึกษา 2558

ถึงนักศึกษาปี 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship I) ปีการศึกษา 2558

  1. สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้ส่งประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับฝ่ายฝึกตอนวันสัมมนากลางภาค เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 กรุณาส่งไฟล์มาให้กับทางฝ่ายฝึกเพื่อรวบรวมส่งให้กับประธานสาขาวิชา
  2. แจ้งกำหนดการสัมมนาปลายภาคในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ค่ะ

หมายเหตุ : ตามจดหมายฉบับเดิมเป็นเดือนกรกฎาคม ซึ่งทางฝ่ายฝึกได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจดหมายส่งไปทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือหากโรงเรียนใดยังไม่ได้รับสามารถปริ้นไปให้ทางโรงเรียนได้ค่ะเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. แจ้งข่าวนักศึกษาปี 4 ที่ออกสังเกตการสอน Practicum 1 / 2558 - 13 กันยายน 2558