ประกาศแจ้งวันอัพเดทรายชื่อผู้เข้าอบรม

หน่วยฝึกอบรมจะทำการอัพเดทรายชื่อ (ทุกวันจันทร์  พุธ และศุกร์)

ผู้สมัครเข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามวันดังกล่าวเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา รุ่นที่ 3 (วันจันทร์ -ศุกร์) - 25 พฤษภาคม 2560

2. ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา รุ่นที่ 2 วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ - 11 พฤษภาคม 2560

3. มาตรฐานที่เปิดอบรม รุ่นที่ 2 (วันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 17 เมษายน 2560) - 10 เมษายน 2560

4. ผลการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน รุ่นที่ 1 (วันจันทร์-ศุกร์) - 4 เมษายน 2560

5. มาตรฐานที่เปิดอบรม รุ่นที่ 2 (เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2560) - 27 มีนาคม 2560