เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

ครูที่ดี มีปัญญา จะสามารถพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นสถาบันชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำการผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามืออาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย

มุ่งผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณค่า

นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตบัณฑิตครูและพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม
3. เป็นแหล่งบริการ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการวิจัยและพัฒนาการประเมิน ทางการศึกษา และการฝึกอบรม
4. อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม เพื่อให้วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นศูนย์รวมและแบบอย่างที่ดีของสังคม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ขยายการผลิตบัณฑิตในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
ให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรและชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษา ค้นคว้าและส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.เพื่อบริการวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการ
เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา
4.เพื่อทำนุ บำรุง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5.เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว สร้างบรรยากาศและผลงานทางวิชาการ และการทำงานร่วมกันเป็น
หมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

ค่านิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คือ ACTIVE โดยหมายถึง ให้ทุกคนเกิดความตระหนักที่จะต้องกระตือรือร้น ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีละเอียดดังนี้
A = Accountable หมายถึง มหาวิทยาลัยดำเนินงานทุกภารกิจให้เป็นที่เชื่อถือได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป
C = Cooperate หมายถึง การทำงานเกิดจาก การทำงานเป็นทีม ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
T = Talent หมายถึง ทุกคนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
I = Improve หมายถึง การปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้
V = Value Added หมายถึง มุ่งเน้นการทำงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคม
E = Ethics หมายถึง การปฏิบัติงาน การดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

T = Teaching มียุทธวิธีในการถ่ายทอดความรู้
E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู
A = Ability มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพ
C = Cooperation มีความร่วมมือ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
H = Healthy มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
E = Experience มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติหน้าที่
R = Research มีความสามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
S = Smart มีความฉลาด และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

ภาระกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจดังนี้

 1. แสวงหาความเป็นจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
  สากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
  ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้จำนวนและ
  คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต ของประเทศ
 3. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง
 6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะ สมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
  พัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ (คณะกรรมการวิทยาลัยการฝึกหัดครู)  โดยมีคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นหัวหน้าคณะ โดยแบ่งแยกหน่วยงานดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหาร วางแผน และวิจัย ดูแลรับผิดชอบงานต่อไปนี้

1.1 งานเลขานุการคณะ
– งานธุรการ
– งานสารบรรณ
– งานประชาสัมพันธ์
– งานสวัสดิการ
1.2 งานบริหารและจัดการ
– งานบุคลากร
– งานการเงิน
– งานพัสดุครุภัณฑ์
– งานอาคารสถานที่
1.3 งานนโยบายและแผน
– งานวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
– งานวางแผนรับนักศึกษา
– งานวางแผนวิจัย
– งานวางแผนพัฒนาบุคลากร
– งานจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อของบประมาณ
– งานควบคุมการใช้งบประมาณ
– งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
1.4 งานกิจการพิเศษ
– งานบริการและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
– งานระบบสารสนเทศ

2. ฝ่ายวิชาการ ดูแลรับผิดชอบงานต่อไปนี้ 

2.1 งานพัฒนาหลักสูตร
2.2 งานคัดเลือกนักศึกษา
2.3 งานจัดการเรียนการสอน
2.4 งานวัดผลและประเมินผล
2.5 งานประเมินคุณภาพบัณฑิต
2.6 งานติดตามผลบัณฑิต
2.7 งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสาขาวิชา
2.8 งานบริหารความเสี่ยง
2.9 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
– งานจัดประสบการณ์วิชาชีพ
– งานข้อมูลสารสนเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
– งานจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
– งานกิจกรรมความเป็นครู
– งานติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
– งานพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.10 งานบริการวิชาการแก่สังคม
– งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
– งานศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
– งานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
– งานส่งเสริมคุณภาพวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแลรับผิดชอบงานต่อไปนี้ 

3.1งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
3.2งานระเบียบวินัยและความประพฤติของนักศึกษา
3.3 การจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.4 งานอาจารย์ที่ปรึกษา
3.5 งานชุมนุมทางวิชาการ
3.6 งานกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.7 งานกิจการนักศึกษา

สีประจำคณะ และตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

สีฟ้า