คณาจารย์

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.5 ปี)

 1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชการประถมศึกษา
 3. สาขาวิชาภาษาไทย
 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 8. สาขาวิชาฟิสิกส์
 9. สาขาวิชาชีววิทยา
 10. สาขาวิชาพลศึกษา
 11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 12. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
 13. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
 14. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

 1. สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

คณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู